Follo distriktsrevisjon IKS

 Tjenester

Revisjonstjenester
Vi leverer de revisjonstjenestene som kommunene etter kommuneloven er pålagt å få utført i henhold til god kommunal revisjonsskikk, det vil si:

  • Regnskapsrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon
De to revisjonsformene reguleres av forskjellige bestemmelser og har ulike formål. Vi har derfor funnet det riktig med to interne fagmiljøer - det ene for regnskapsrevisjon med beslektede tjenester, det andre for forvaltningsrevisjon. Når oppdrag utføres, vil vi likevel benytte vår samlede kompetanse.

Regnskapsrevisjon 

Bestemmelsene om regnskapsrevisjon for kommuner er gitt i kommuneloven og i forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner med tilhørende standarder for revisjon og beslektede tjenester. Revisjonen skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Revisjon avregnskaper som ikke er hjemlet i den kommunale revisjonsforskriften, reguleres av standarden god revisjonsskikk.

Forvaltningsrevisjon

Bestemmelser om forvaltningsrevisjon i kommunene er dels gitt i kommuneloven og dels i forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorfobund (NKRF).

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger utfra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om:

a)resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og om målene er nådd.
b)forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området.
c)regelverket etterleves.
d)forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige.
e)beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav.

Forvaltningsrevisjon omfatter også selskapskontroll. Forvaltningsrevisjon i kommunene gjøres på oppdrag av kontrollutvalget i kommunen

Andre tjenester

Den som utfører revisjon skal være uavhengig. Før vi påtar oss andre tjenester, må vi derfor vurdere vår uavhengighet i forhold til våre revisjonsoppdrag. Andre tjenester kan være undersøkelser, foredrag, kurs etc. Under betegnelsen beslektede tjenester utfører vi i tillegg en del andre oppgaver som attestasjoner, avtalte kontrollhandlinger mv.