Follo distriktsrevisjon IKS

 Tjenester

Regnskapsrevisjon 

Revisor skal ved revisjon av årsregnskapet for kommunene vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter, herunder om det gir uttrykk for den økonomiske virksomhet i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet samt er i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.


Videre skal revisor se etter at beløpene i kommunens eller det kommunale foretakets årsregnskap stemmer med budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/justeringer, og at vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen. Revisor skal også vurdere om opplysninger i årsberetningen  er konsistente med årsregnskapet.


Revisor skal vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter. Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.


Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor straks sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen/ rådmannen. 

I tillegg revideres andre oppdrag, for eksempel stiftelser, i samsvar med god revisjonsskikk.


Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger utfra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om:

a)resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og om målene er nådd.
b)forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området.
c)regelverket etterleves.
d)forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige.
e)beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Follo distriktsrevisjon IKS følger NKRFs Standard for forvaltningsrevisjon (RSK01) (les mer her).


Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (Kommuneloven § 77). Dette innebærer kontroll av selskapet på disse områdene:

  1. Kontroll med at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, herunder innenfor de rammer som vedtektene gir. 
  2. Kontroll med at virksomheten foregår innenfor kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
  3. Økonomisk analyse av virksomheten.

Selskapskontroll kan gjennomføres på to måter - som eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll fokuserer på om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten opererer i samsvar med formålet. Forvaltningsrevisjon vil si en mer omfattende vurdering av selskapet i henhold til gitte problemstillinger.